Klachtenregeling


Binnen onze Praktijk voor fysiotherapie en acupunctuur trachten wij onze patiënten de kwalitatieve zorg te bieden zoals deze staat omschreven in de richtlijnen van onze beroepsgroepen en wij menselijkerwijs normaal achten. Mocht u desondanks binnen onze praktijk hinder of iets van dien aard ervaren waaraan u uiting wilt geven dan kunt u handelen zoals hieronder verder beschreven.


De klachtenregeling bestaat uit de volgende vier opties:

  1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
  2. Overleg met de leidinggevenden van uw behandelend fysiotherapeut
  3. Een anonieme klacht indienen
  4. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de klachtenprocedure van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)


1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut

Indien u onder behandeling bent bij uw fysiotherapeut, acupuncturist en u heeft een klacht over de behandeling of de praktijk dan kunt u deze melden bij uw behandelaar. Indien de klacht over de behandelaar gaat dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en zijn patiënt en achten wij het als prettigst om hier “samen” uit te willen komen.


2. Overleg met de leidinggevenden van uw behandelend fysiotherapeut, acupuncturist

Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed is opgelost door uw behandelaar, dan kunt u contact opnemen met zijn/haar leidinggevenden. Het is mogelijk om hier een gesprek voor aan te vragen die eventueel kan plaatsvinden samen met uw behandelaar. In samenspraak met de leidinggevenden wordt er gezocht naar een oplossing waar iedereen tevreden over is. Van de uitkomsten van dit gesprek zal een verslag worden geschreven en door beide partijen worden ondertekend. Indien nodig kan er op basis van deze klacht een traject worden gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.


3. Een schriftelijke klacht indienen

Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen. Dit kunt u online doen, via de website, of per mail, of per post. Uiteraard kan dit ook anoniem. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven:

– De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?
– Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen
– Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat


4. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de
klachtenprocedure  van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Indien uw klacht door middel van bovenstaande drie opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF en voor acupuncturisten het NVA. U kunt de regeling en procedure vinden op respectievelijk www.defysiotherapeut.com en www.acupunctuur.nl. Ook kunt u de informatie hierover lezen in de patiëntenfolders van de KNGF en de NVA. Deze bevinden zich in de wachtkamer.

Terug naar boven